Všeobecné zásady registrácie

VŠEOBECNÉ ZÁSADY REGISTRÁCIE 

Tieto všeobecné zásady registrácie upravujú práva a povinnosti spoločnosti LUNDBECK Slovensko s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 760 427, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 18526/B (ďalej len “LUNDBECK”) a partnerov spoločnosti LUNDBECK, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe registrácie jednotlivých partnerov na webovej stránke www.cortex21.sk (ďalej len „webová stránka“). Na základe potrieb definovaných všeobecnými zásadami registrácie sú špecifikované základné pojmy:  

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť H. Lundbeck A/S, so sídlom Ottiliavej 9, 2500 Valby, Dánske kráľovstvo, ktorá poverila spoločnosť LUNDBECK za vytvorenie a obsah webovej stránky.  

 1. Informácie na webovej stránke sú poskytnuté spoločnosťou LUNDBECK a s jej schválením aj jednotlivými partnermi.  

 1. Užívateľom obsahu webovej stránky je spoločnosť H. Lundbeck A/S, spoločnosť LUNDBECK a jednotliví partneri, ktorí na základe registrácie na webovej stránke získavajú prístup k obsahu webovej stránke.  

 1. Informácie na webovej stránke sú určené výlučne pre odbornú verejnosť. 

 1. Partnerom môže byť výlučne odborná verejnosť, pričom spoločnosť LUNDBECK má právo odmietnuť registráciu, resp. zrušiť existujúcu registráciu pre partnerov, ktorí podľa názoru spoločnosti LUNDBECK nebudú spĺňať znaky odbornej verejnosti, resp. budú šíriť názory odporujúce všeobecným názorom odbornej verejnosti. 

 1. Partner  je oprávnený po schválení spoločnosťou LUNDBECK publikovať jednotlivé informácie na webovej stránke, pričom zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť takto poskytnutej informácie. 

Zaregistrovanie partnera: 

Partner je oprávnený zaregistrovať sa na webovej stránke (vytvoriť si prístupové meno heslo do svojho účtu) za predpokladu, že: 

 1. obdrží pozvanie na registráciu od spoločnosti LUNDBECK; 

 1. rozhodne sa zaregistrovať vyplnením registračných údajov na webovej stránke;  

a je fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony alebo právnickou osobou a spĺňa podmienky odbornej verejnosti, čím získa: 

 1. prístup k informáciám uverejneným na webovej stránke; 

 1. právo publikovať odborné informácie na webovej stránke so súhlasom spoločnosti LUNDBECK; 

 1. pravidelné informácie o novinkách a podujatiach/eventoch spoločnosti LUNDBECK; 

 1. možnosť zúčastňovať sa školení, konferencií a iných podujatí organizovaných spoločnosťou LUNDBECK; 

 1. možnosť využívať personalizované služby. 

Partner registráciou poskytuje spoločnosti LUNDBECK dobrovoľne údaje, vrátane osobných údajov v zmysle Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Partner potvrdením registrácie dáva spoločnosti LUNDBECK súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov poskytnutých v procese registrácie a to počas celej doby registrácie ako aj obdobia minimálne 5 rokov po jej skončení. Osobné údaje partnerov môžu byť v súvislosti s komunikačnými službami na webovej stránke sprístupnené tretím osobám ako napríklad materskej spoločnosti LUNDBECK, dodávateľom služieb spoločnosti LUNDBECK ako aj používateľom webovej stránky. 

Zásady ochrany osobných údajov: 

Spoločnosť LUNDBECK rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo inými stranami.  

Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spoločnosť LUNDBECK spracováva osobné údaje partnerov, napríklad pri poskytovaní informácií a služieb cez webovú stránku.  

Tieto zásady sa môžu z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto spoločnosť LUNDBECK odporúča svojím partnerom, aby sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku o informáciách o ochrane osobných údajov.  

Táto verzia zásad ochrany osobných údajov bola vydaná dňa 11.1.2021.  

Osobné údaje môže spoločnosť LUNDBECK spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho od Vašich aktivít na webovej stránke. Spoločnosť LUNDBECK môže tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch webovej stránky, v závislosti od toho, ako sa s ňou partneri rozhodnú komunikovať alebo o aké informácie majú záujem alebo aké služby sa rozhodnú využiť. Bez ohľadu na situáciu však spoločnosť LUNDBECK vyhlasuje, že osobné údaje partnerov nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. 

Spoločnosť LUNDBECK rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo v mene iných osôb. Nakoľko je pre spoločnosť LUNDBECK dôležité, aby partneri chápali, aké osobné údaje o nich spracováva, prečo to robí a aké sú práva partnerov, vyzýva svojich partnerov, aby si prečítali zásady a informácie o ochrane osobných údajov. 

Spoločnosť LUNDBECK spracúva osobné údaje osôb partnerov ako aj osôb, ktoré je možné z informácií na webovej stránke identifikovať a to za účelom poskytnutia najnovších poznatkov z oblasti medicíny pre odbornú verejnosť. Viac informácií nájdete na linku o informáciách o ochrane osobných údajov.  

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Pravidlá používania cookies

Zásady získania a publikovania informácii: 

Spoločnosť LUNDBECK má záujem poskytnúť významný priestor pre odbornú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi odbornou verejnosťou za účelom získavania, šírenia a propagácie názorov a poznatkov z oblasti medicíny. 

Každý partner je povinný na webovej stránke dodržiavať pravidlá uvedené v týchto zásadách, pričom spoločnosť LUNDBECK je oprávnená tieto zásady aktualizovať aj bez upozornenia a kontrolovať dodržiavanie týchto zásad. 

V prípade, ak partner poruší tieto zásady je spoločnosť LUNBECK oprávnená zablokovať ním uverejnené príspevky, vymazať jeho príspevky, zrušiť partnerovi registráciu a upozorniť ostatných partnerov na nevhodnosť príspevkov. Spoločnosť LUNDBECK je oprávnená podľa svojho názoru využiť jednotlivé opatrenia a to aj kombinovane alebo opakovane. 

Spoločnosť LUNDBECK upozorňuje svojich partnerov, že informácie na webovej stránke využívajú na vlastnú zodpovednosť a riziko a môže byť pri tom vystavení rôznym informáciám, s ktorými nemusia súhlasiť resp., ktoré pre nich môžu byť nevhodné, urážlivé alebo nepravdivé, pričom spoločnosť LUNDBECK nenesie za to žiadnu zodpovednosť. 

Publikovaním informácií na webovej stránke dáva partner spoločnosti LUNDBECK súhlas so zverejnením týchto informácií alebo ich častí na webovej stránke ako aj súhlas na ich šírenie ďalším osobám prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu).  

Partner nemá za informácie publikované na webovej stránky nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu, pokiaľ sa písomne so spoločnosťou LUNDBECK nedohodne vopred inak. Pre odstránenie pochybností platí, že partner udeľuje touto registráciou spoločnosti LUNDBECK nevýhradnú licenciu na všetky informácie publikované na webovej stránke bezodplatne s právom využitia informácií spoločnosťou LUNBECK neobmedzene na celom svete a to akýmkoľvek spôsobom využitia. 

Partner zodpovedá za obsah publikovaných informácií, pričom vyhlasuje, že je oprávneným tieto informácie publikovať na webovej stránke. Partner nie je oprávnený publikovať žiadne informácie, ktoré: 

 1. sú nepravdivé, neúplné, skreslené a/alebo akokoľvek upravené; 

 1. sú v rozpore so zásadami lege artis a/alebo so všeobecnými názormi odbornej verejnosti, pokiaľ nejde o odbornú polemiku v snahe dosiahnuť pokrok a diskusiu na riešenie medicínskych otázok; 

 1. obhajujú alebo podnecujú násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám; 

 1. obsahujú obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj informácie vyvolávajúce verejné pohoršenie; 

 1. obsahujú informácie, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb; 

V prípade, ak informácia publikovaná partnerom obsahuje osobné údaje tretích osôb, Partner vyhlasuje, že disponuje oprávnením (súhlasom) na ich zverejnenie a poskytnutie, pričom sa zaväzuje pred ich publikovaním písomne oznámiť spoločnosti LUNDBECK kontaktné údaje týchto osôb, aby spoločnosť LUNDBECK mohla tieto osoby informovať o spracúvaní ich osobných údajov. Partner sa zároveň zaväzuje písomne požiadať spoločnosť LUNDBECK o informovanie týchto osôb o spracúvaní ich osobných údajov. Partner nie je bez splnenia tejto povinnosti oprávnený zverejniť ani publikovať žiadne informácia, na základe ktorých by bolo možné identifikovať akúkoľvek tretiu osobu.  

Spoločnosť LUNDBECK si vyhradzuje právo schváliť publikovanie informácií, resp. stiahnuť informácie, ktoré sa podľa názoru spoločnosti LUNDBECK môžu ukázať ako rozporné s týmito zásadami, avšak nakoľko plne podporuje slobodnú výmenu odborných informácií prostredníctvom webovej stránky, spoločnosť LUNDBECK nepreberá zodpovednosť za obsah pridaný partnermi ani prípadné reakcie ostatnej odbornej verejnosti.  

Každý partner registrovaný na webovej stránke musí súhlasiť s týmito zásadami a dodržiavať jeho aktuálne znenie. O prípadných zmenách a doplneniach týchto zásad budú partneri informovaní uverejnením na webovej stránky. Prípadné zneužitie práva na šírenie informácií, resp. porušenie týchto zásad partnerom môžu ostatní partneri ohlásiť spoločnosti LUNDBECK.  

Informácie o novinkách a podujatiach/eventoch 

Pri registrácii si každý partner môže vybrať, či chcete od spoločnosti LUNDBECK dostávať pravidelné informácie o novinkách a podujatiach/eventoch spoločnosti LUNDBECK. Možnosť zasielať tieto informácie si partner vie zvoliť aj individuálne na webovej stránke. Samozrejme, zo zasielania informácii o novinkách sa každý partner môže kedykoľvek odhlásiť.  

Všetkým zaregistrovaným partnerom môže spoločnosti LUNDBECK nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie o produktoch spoločnosti LUNDBECK ako aj informácie o možnostiach zúčastňovať sa školení, konferencií a iných podujatí organizovaných spoločnosťou LUNDBECK. 

Záverečné ustanovenia 

Tieto všeobecné zásady registrácie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí registrácie na webovej stránke a publikovaní informácii uzavretej medzi spoločnosťou LUNDBECK a jej jednotlivými partnermi, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami týchto všeobecných zásad registrácie a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia samostatnej dohody medzi spoločnosťou LUNDBECK a jednotlivým partnerom majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných zásad registrácie a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Spoločnosť LUNDBECK si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné zásady registrácie. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných zásady registrácie nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Právne vzťahy vyplývajúce z konkrétnych úkonov sa spravujú vždy všeobecnými zásadami registrácie účinnými v čase jednotlivého právneho úkonu.  

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.1.2021.