Účinnosť vortioxetínu na anhedóniu: výsledky súhrnnej analýzy krátkodobých štúdií u pacientov s veľkou depresívnou poruchou

Efficacy of Vortioxetine on Anhedonia: Results from a Pooled Analysis of Short-Term Studies in Patients with Major Depressive Disorder
McIntyre RS. et al.
2021

Abstrakt

Cieľ: Anhedónia je jadrovým príznakom veľkej depresívnej poruchy (MDD), ktorá vedie u pacienta k závažným funkčným následkom. Táto post hoc analýza skúmala vzťah medzi anhedóniou a fungovaním u pacientov s MDD liečených vortioxetínom.

Pacienti a metódy: Uskutočnili sme súhrnnú analýzu 11 krátkodobých, dvojito zaslepených, randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdií s vortioxetínom (vo fixnej dávke, 5 – 20 mg denne) u pacientov s MDD, ktorá zahŕňala hodnotenia Montgomeryho Åsbergove...

hore
0 users have voted.
0 ľudí tomu zatlieskalo
Tomuto článku zatiaľ nikto nezatlieskal. Buďte prvý!