Funkčná konektivita u  pacientov liečených a predtým neliečených antipsychotikami s prvou epizódou psychózy a nízkym rizikom sebapoškodenia alebo agresivity

Sekundárna analýza randomizovanej klinickej štúdie
Chopra S. et al.
2021

Abstrakt

Význam: Zmenená funkčná konektivita (FC) je bežným nálezom v pokojovom stave pri stanovení funkčnou magnetickou rezonanciou (rs-fMRI) u ľudí s psychózou, nie je však známe ako sa poruchy FC vyvíjajú v počiatočných štádiách ochorenia a ako antipsychotická liečba ovplyvňuje tieto poruchy.

Cieľ: Stanoviť longitudinálne zmeny FC u pacientov s prvou epizódou psychózy (FEP) a to predtým neliečených (naivných) a liečených antipsychotikami.

Dizajn, usporiadanie...

hore
0 users have voted.
0 ľudí tomu zatlieskalo
Tomuto článku zatiaľ nikto nezatlieskal. Buďte prvý!