Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov 

Webová stránka www.Cortex21.sk je vlastnená a poskytovaná spoločnosťou: 

H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby 
Dánsko 

(“Lundbeck”) 

Identifikačné číslo spoločnosti:56759913 
Telefónne číslo: +45 3630 1311 

Obsah stránky www.Cortex21.sk  vytvára spoločnosť: 

LUNDBECK Slovensko s.r.o. 
Pribinova 4 
81109 Bratislava 
Slovenská republika 

IČO: 35760427 

Kontaktujte nás 

Nasledujúce informácie popisujú, ako spracovávame osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky, ako aj ďalšie právne informácie týkajúce sa našich praktík na tejto webovej stránke. 

1. Spracovanie osobných údajov 

Ako poskytovateľ tejto webovej stránky je spoločnosť Lundbeck prevádzkovateľom získaných osobných údajoch. Spoločnosť Lundbeck je pevne odhodlaná chrániť osobné informácie získané od našich online návštevníkov. Naším zámerom je vyvážiť naše legitímne obchodné záujmy pri získavaní a používaní obdržaných informácií s primeranými nárokmi na súkromie našich online užívateľov. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť Lundbeck zaväzuje vždy dodržiavať platné právne predpisy vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR") a príslušných právnych predpisov na spracovanie osobných údajov v danej krajine. 

Osobné údaje identifikovateľných osôb a účel ich spracovania 

Všeobecné osobné údaje: 

Spoločnosť Lundbeck získava osobné údaje, ako sú meno, e-mailová adresa, pracovisko a registračné číslo zdravotníckeho pracovníka, ak sú Vami poskytnuté dobrovoľne. 

Použitím súborov cookies môžeme tiež získavať informácie o tom, ako používate našu webovú stránku a Vaše online správanie. Zozbieraný typ informácií zahŕňa pôvod užívateľa, typ prehliadača, operačný systém, použitý vyhľadávací nástroj a dĺžku návštevy na webovej stránke. 

Osobitné kategórie osobných údajov: 

Spoločnosť Lundbeck nespracováva osobitné kategórie osobných údajov, pokiaľ nám neposkytnete takéto informácie, napr. priamym kontaktovaním. 

Vaše údaje môžu byť spracované na nasledujúce účely: 

Na poskytnutie prístupu do určitej časti našej webovej stránky, na poskytnutie služieb alebo kontaktovanie Vás vo vzťahu k službám, ktoré ste požadovali (napríklad e-mailové upozornenie o registrácii investorov), v rámci spätnej väzby návštevníkov na vykonanie prieskumu vo vzťahu k zlepšeniu našich služieb pre Vás, na poskytovanie primeranej úrovne služieb našim užívateľom, na dodržiavanie platných právnych predpisov, konkrétne v rámci farmaceutickej oblasti (napr. farmakobdelosť) a na iné účely, o ktoré ste priamo požiadali. 

Pre viac informácií ako používame súbory cookies, vrátane profilovania, prosím navštívte naše pravidlá používania cookies dostupné na stránke https://www.cortex21.sk/cookies.

Právny základ na spracovanie osobných údajov 

Spoločnosť Lundbeck spracováva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, napríklad v prípade výslovného súhlasu s používaním cookies na webovej stránke. 

Vo väčšine prípadov však spoločnosť Lundbeck spracováva Vaše osobné údaje na plnenie dohody s Vami (Článok 6 ods. 1, písm. b) GDPR) alebo z dôvodu oprávneného záujmu, s výnimkou prípadov, keď sú tieto záujmy prevýšené záujmami alebo základnými právami a slobodami Vás ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (Článok 6 ods. 1, písm. f) GDPR). Legitímnym záujmom spoločnosti Lundbeck môže byť ochota vylepšiť webovú stránku, naše služby, preverenia vo vzťahu k Vašim požiadavkám, poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, atď. 

Spracovanie osobných údajov súvisiacich s niektorým z našich liekov sa bude najčastejšie vykonávať z dôvodov uvedených v príslušnej legislatíve týkajúcej sa farmaceutických produktov, napr. na farmaceutické účely (Článok 9 ods. 2, (ii) GDPR). V takom prípade môžeme spracovávať citlivé osobné údaje aj o Vás. 

Zverejnenie osobných údajov 

V závislosti od toho aké informácie nám poskytnete, môžeme ich zdieľať s tretími stranami vrátane našich partnerov, spolupracovníkov, spolupracujúcich spoločností a / alebo s príslušnými úradmi. Napríklad budeme povinní previesť Vaše osobné údaje príslušným zdravotníckym orgánom, ak nám poskytnete informácie o vedľajších účinkoch niektorého z našich liekov. 

Akékoľvek osobné údaje zozbierané prostredníctvom cookies budú použité výlučne spoločnosťou Lundbeck a našimi partnermi z dôvodu zvýšenia kvality obsahu, služieb a podpory našich návštevníkov. Niektoré z týchto informácií sa môžu z času na čas používať interne alebo zverejňovať; avšak bude to iba v agregovanej a osobne neidentifikovateľnej forme, napríklad koľko návštevníkov mala webová stránka. 

Sprostredkovatelia osobných údajov 

Spoločnosť Lundbeck sa môže rozhodnúť využiť sprostredkovateľov osobných údajov, napríklad spoločnosti zabezpečujúce hosting a Vaše osobné údaje potom môžu byť prenesené a uložené špecializovanými spoločnosťami, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Lundbeck alebo inými členmi v rámci skupiny Lundbeck, ktoré budú spracovávať Vaše osobné údaje v mene spoločnosti Lundbeck a pomáhať pri poskytovaní obsahu a služieb, ktoré požadujete. Títo sprostredkovatelia budú zaviazaní voči spoločnosti Lundbeck chrániť dôvernosť Vašich údajov a prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo zmenou, neoprávneným zverejnením alebo zneužitím alebo iným nezákonným spracovaním. 

Prenos údajov do krajín mimo EÚ/EHP 

Vaše osobné údaje sú uložené na počítačoch/serveroch spoločnosti Lundbeck v európskom hospodárskom priestore. 

V určitých prípadoch, vzhľadom na charakter a obsah osobných údajov získaných cez webovú stránku, môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do krajiny mimo EÚ/EHP nezabezpečujúcej rovnaký stupeň ochrany ako sú v EÚ/EHP. Spoločnosť Lundbeck v takom prípade zabezpečí, že takýto prenos bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane GDPR, t.j. so zabezpečením adekvátneho stupňa ochrany osobných údajov, napríklad používaním záväzných vnútropodnikových pravidiel pre skupinu podnikov alebo zabezpečením, že príjemca údajov sa so spoločnosťou Lundbeck zmluvne zaviaže spĺňať štandardy na ochranu osobných údajov platných v EÚ. Tieto štandardy zmluvného zaviazania sú dostupné k nahliadnutiu na stránke https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

V prípade, ak Vaše osobné údaje budú prenesené spolupracujúcim osobám spoločnosti Lundbeck, prenos sa vykoná na základe vnútro podnikovej zmluvy medzi členmi skupiny Lundbeck, ak jej podliehajú. 

Uchovávanie údajov 

Spoločnosť Lundbeck bude uchovávať Vaše osobné údaje len po dobu, pokiaľ je to nevyhnutne odôvodnené za účelom, za ktorým boli tieto zozbierané alebo obdržané alebo potrebné na splnenie akejkoľvek právnej alebo morálnej povinnosti alebo povinnosti na uchovávanie dokumentov. 

Informácie o Vašom online správaní zozbierané prostredníctvom cookies budú uložené zvyčajne po dobu od 14 dní do 1 roku podľa druhu cookies. 

Bezpečnostné opatrenia 

Spoločnosť Lundbeck zabezpečí, aby zaznamenané údaje vrátane Vašich osobných údajov boli starostlivo a riadne chránené v súlade s platnými bezpečnostnými normami. Spoločnosť Lundbeck pravidelne kontroluje svoj systém možných zraniteľností a prevencie pred útokmi. V prípade, ak použijete náš kontaktný formulár v časti  Kontaktujte nás, prenos je šifrovaný. 

Vaše práva ako dotknutej osoby 

Spoločnosť Lundbeck vykonala nevyhnutné a primerané opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov a zabezpečenia Vašich práv ako dotknutej osoby. 

Podľa GDPR, máte práva ako sú uvedené nižšie. Prosím, vezmite na vedomie, že určité obmedzenia sa môžu vzťahovať na Vaše právo uplatňovať si tieto práva, napríklad keď nevyhnutne oprávnené dôvody spoločnosti Lundbeck prevážia nad Vašimi súkromnými právami. 

Právo na prístup k údajom 

   - Máte právo si požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spoločnosť Lundbeck spracováva. 
   - Spoločnosť Lundbeck Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, pri prvej žiadosti zdarma alebo elektronicky, t.j. ak bude žiadosť podaná v bežne používanej elektronickej forme. 

Právo na opravu údajov 

   - Máte právo žiadať opravu Vašich nesprávnych osobných údajov, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov. 

Právo na výmaz údajov (na zabudnutie) 

   - Za osobitných okolností, máte právo žiadať výmaz Vašich osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracúvania údajov 

   - Za osobitných okolností, máte právo žiadať, aby spoločnosť Lundbeck obmedzila spracovávanie Vašich osobných údajov. 

Právo na prenos údajov 

   - V prípade, ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom, máte právo prijímať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne využívanom a strojom čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzení zo strany spoločnosti Lundbeck, ak je to technicky možné. 

Právo namietať spracúvanie údajov 

   - Za osobitných okolností, máte právo kedykoľvek namietať spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Lundbeck. Napríklad v prípade, keď ste požiadali spoločnosť Lundbeck o zasielanie informácií, napríklad noviniek a podobne a už si ich neželáte dostávať, viete sa jednoducho odhlásiť od zasielania týchto správ. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

   - Vo všeobecnosti máte právo nepodliehať rozhodovaniu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní údajov, vrátane profilovania, ak na Vás má právne účinky alebo významný vplyv. To neplatí, ak je okrem iného automatizované rozhodovanie a profilovanie potrebné pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Lundbeck. 

V prípade, ak je spracovanie Vašich osobných údajov realizované na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať uvedený súhlas. Prosím, vezmite na vedomie, že to nebráni spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Lundbeck za obdobie pred odvolaním Vášho súhlasu. 

V prípade, ak máte záujem na vykonaní ktoréhokoľvek z práv uvedených vyššie alebo máte nejaké otázky, prosím kontaktujte zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov spoločnosti Lundbeck zaslaním Vašej požiadavky na email: dataprivacy@lundbeck.com.  

Podanie sťažnosti 

V prípade, ak chcete podať sťažnosť z dôvodu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lundbeck, prosím použijete náš kontaktný formulár v časti Kontaktujte nás.  V prípade, ak Vaša sťažnosť nie je vybavená spoločnosťou Lundbeck k Vašej spokojnosti, môžete v prípade podania sťažnosti v Slovenskej republike, kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Telefónne číslo: +421/2/3231 3220 
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 
Webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk 

Zodpovedná osoba spoločnosti Lundbeck 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov spoločnosťou Lundbeck, prosím kontaktujte zodpovednú osobu spoločnosti Lundbeck prostredníctvom: dataprivacy@lundbeck.com 

2. Priama komunikácia​ 

Akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy a pod. ktoré prepošlete alebo vykonáte prostredníctvom tejto webovej stránky sa stanú – v čo najširšom rozsahu dovoleným príslušnými predpismi – a zostanú vo vlastníctve spoločnosti Lundbeck a budú považované za nedôverné a nechránené informácie, ktoré spoločnosť Lundbeck môže použiť podľa svojho uváženia. 

3. Vylúčenie zodpovednosti 

Spoločnosť Lundbeck zodpovedá pri zachovaní odbornej starostlivosti, že obsah tejto webovej stránky je úplný a aktuálny, ale všetky informácie sú poskytované „tak ako sú“ a spoločnosť Lundbeck neposkytuje žiadne záruky alebo uistenia akéhokoľvek druhu pokiaľ ide o presnosť, následnosť, včasnosť alebo úplnosť obsahu webových stránok a môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť alebo nahradiť informácie na webových stránkach. Spoločnosť Lundbeck rovnako môže prerušiť prevádzkovanie webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Internetová stránka môže obsahovať informácie o chorobách a liečbe: tieto informácie sú určené len za účelom všeobecného usmernenia a za žiadnych okolnosti nesmú byť nikdy náhradou za rady poskytované lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. V maximálne prípustnom rozsahu spoločnosť Lundbeck nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame, náhodné, následné alebo iné škody vyplývajúce z prístupu alebo použitia akéhokoľvek obsahu na tejto webovej stránke, a to vrátane prípadných vírusov, bez ohľadu na správnosť alebo úplnosť ich obsahu. V prípade vzniku podozrenia, že máte zdravotný problém, dôrazne Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho lekára. 

4. Odkazy na iné webové stránky 

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť Lundbeck nepreberá na seba zodpovednosť za akúkoľvek kontrolu týchto stránok, ich prepojení alebo ochrany týchto stránok a nezodpovedá za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z obsahu týchto stránok. Odkazy na iné webové stránky sú poskytované iba na Vaše zváženie a spoločnosť Lundbeck Vám odporúča, aby ste si prečítali Podmienky používania a vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok pred ich navštívením. 

5. Ochrana duševného vlastníctva 

Obsah webovej stránky je predmetom ochrany autorského práva ako aj ďalších  práv duševného vlastníctva. Obchodné názvy, predajné mená, logá a všetky názvy produktov sú ochrannými známkami spoločnosti Lundbeck. Každé zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané. Obsah webových stránok nesmie byť kopírovaný inak ako na osobné a nekomerčné použitie pri zachovaní všetkých výhrad týkajúcich sa autorského práva ako aj ďalších  práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je výslovne uvedené vyššie, nie je dovolené kopírovať, zobrazovať, sťahovať, upravovať, reprodukovať ani prenášať žiadne informácie na tejto webovej stránke bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Lundbeck. 

6. Maloletí 

Táto webová stránka nie je pripravená a ani určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nebudeme vedome zbierať osobné údaje od žiadnej osoby, o ktorej vieme, že je mladšia ako 18 rokov. 

7. Rozhodné právo a právomoc 

Toto vylúčenie zodpovednosti a obsah tejto webovej stránky sa spravuje a interpretuje podľa dánskeho práva bez ohľadu na prípadné kolízne normy. Akýkoľvek spor vyplývajúci z alebo v súvislosti s týmto vylúčením zodpovednosti sa, ak nemožno vyriešiť zmierom, rozhoduje výlučne súd príslušný pre spoločnosť Lundbeck v Kodani, Dánsku. 

8. Zmeny a otázky 

Akékoľvek zmeny v tomto dokumente budú bezodkladne zverejnené na tejto webovej stránke. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa tohto dokumentu alebo webovej stránky vo všeobecnosti, neváhajte nás kontaktovať.